Fagskuleutdanning i Ryfylke - Psykisk helsearbeid 60 studiepoeng (deltid over to år)

I februar 2023 startar fagskuleutdanning i Ryfylke.

Søknadsfrist:      30.11.22

Oppstart:            08.02.23

Studiestad:         Strand vgs

Utdanninga er gratis.

 

Målgruppa for utdanninga

Tilsette i private og offentleg sektor innan helse, skule og barnehage som har lyst på meir kompetanse i forhold til ulike psykiske problem og lidingar. Utdanninga har fokus på førebyggjande helsearbeid i forhold til målgruppene, samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukarar og deira nettverk. Vidare at du få innblikk i etisk refleksjon, til innleving i brukaren sin livssituasjon og til å representera han/ho sin rett til sjølbestemmingog medverknad.

Tema

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 veker

·       Etikk

·       Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning

·       Stats-og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk

·       Sosiologiog psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk– 12 veker

·       Grunnlagstenkning

·       Lovverk

Emne 3: Teoriar og arbeidsmåter – 18 veker

·       Psykiskelidelser og relaterte tilstander – utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi

·       Arbeidsprosesseni psykisk helsearbeid

·       Behandlings-og omsorgsmodellar og tiltak

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid – 16 veker

·       Kommunikasjonog samarbeid

·       Utviklingog utøvelse av relasjonskompetanse

Emne 5: Prosjektarbeid og fordypningsoppgave - 16 veker

Prosjektarbeid og fordypningsoppgave er en obligatorisk del av utdanningen og viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Prosjektarbeidets omfang er 60 timer fordelt over 10 uker. Studentene skriver en fordypningsoppgave med utgangspunkt i prosjektarbeidet.

 

Opptakskrav

 

Studielån/støtte 

Me oppmodar alle som vil ta studiet om å søkje eigen arbeidsgjevar om økonomisk støtte og/eller fri med løn. Det vanlege er at du har rett på fri med løn til eksamens- og lesedagar. Hugs å avtale med arbeidsgivar før studiet startar.

Du kan normalt søkje om lån og stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning. Søknadsfrist er 15.11. for haustsemestret og 15.3. for vårsemestret. Søknadane blir behandla etter kvart som dei kjem inn. Villkår finn du på lånekassa sine heimesider: https://lanekassen.no

  

Oppstart og søknadsfrist

Studiet er eit samarbeid mellom Ryfylke IKS/MOR og AOF Fagskolen.

Søknadsfrist er 30.11.2022. Oppstart 08.02.2023 er det nok søkjarar.

 

Meir informasjon

Reidun Sandvik, reidun@ryfylkeiks.no / 95171044

Einar Schibevaag, einar@ryfylkeiks.no / 91308972

 

https://aof-fagskolen.no/utdanninger/?_subject_area=&_location=ryfylke

 

 

Alle nyheter