Kurs: Plan- og bygninslova i praksis

‍Kursføremål Ein overordna og grunnleggjande gjennomgong av plan- og bygningslovgivinga.

Målgruppe

Alle som jobbar med plan- og bygningslovgivinga i ulike rollar og funksjonar

- ansvarleg prosjekterande

- ansvarleg søkar

- ansvarleg kontrollerande

- ansvarleg utførande

- handsamarar av plansaker

- offentlege sakshandsamarar

Kursinnhald

Kva er plan og bygningslova ? - føremål / intensjonar, oppbygging, regelverk

Plansystemet - hovudliner og føringar

Ansvarssystemet - ansvarsfordeling med kva som ligg i det og kva det

betyr

Kommunen sin rolle - tilnærming og kva som skal vektleggjast

Oppgåver og rollar for søkar - utførande / prosjekterande / kontrollerande

Tilsyn - oppgåvene til kommunen

Oppsummering og spørsmål

Kursinnstruktør er open for innspel om emne ein ynskjer særleg vektlagt.

Svarfrist innspel: 10. august.

Kursinstruktør: Reidar Sverdrup, Kluge Advokatfirma AS

Kursstad: Sauda vidaregåande skule, avd. Lofthus

Tid: Dagskurs september/ oktober

Kursinvitasjon vil bli sent ut i løpet av august.

Kontaktperson: Kristin Bruknapp Tlf. 95124899 / kristin.bruknapp@skole.rogfk.no

Alle nyheter