Jan Nordtveit

Mastergradsstipend til ryfylkingar

God karriererettleiing spelar stor rolle for den enkelte, men og for arbeidslivet og lokalsamfunnet du er ein del av.

Ryfylke IKS lyser nå ut to mastergradsstipend (av totalt seks) som skal vera med å styrkja kompetansen til dei som i dag arbeider eller vil arbeida som karriererettleiar i skulen, NAV eller arbeidslivet elles i Ryfylke.

Du må søkje og få plass på Høgskulen i Innlandet sitt masterprogram i karriererettleiing.

Stipendet er på 100 000 kroner og er ein del av MOR-prosjektet sitt arbeid. Søknadsfristen er 01.12.2021 klokka 12.00.
Søknaden sender du til mor@ryfylkeiks.no

Retningsliner - stipend

Ryfylke IKS koordinerer MOR-prosjektet på vegne av Sauda og Strand vidaregåande skular og Rogaland fylkeskommune. MOR-prosjektet (motivasjon, opplæring og rettleiing) har som mål å styrkja fokuset på livslang læring i Ryfylke. Mellom anna ved å tilby fleksible og desentraliserte kurs og utdanningar i Ryfylke i tillegg til å gje råd, motivera og tilby opplæringstilbod til folk og arbeidsliv i regionen vår.

Dei neste tre åra skal me dela ut seks stipend (to kvart år) til personar som ynskjer å ta mastergrad innan karriererettleiing.

Stipendet er på 100 000 kr.  

Måla for kompetansehevinga

God karriererettleiing spelar stor rolle for den enkelte, men også for arbeidslivet og lokalsamfunnet du er ein del av. Å styrkja kompetansen til dei som i dag, arbeider eller vil arbeida som karriererettleiar i skulen, NAV eller arbeidslivet elles, er ei viktig oppgåve for MOR-prosjektet. Med denne utdanninga skal du vera med:

• å styrkja fagmiljøet for dei som arbeider med karriererettleiing med sikte på å samprodusera om løysingar til beste for brukaren og arbeidslivet.

• å bidra til samskaping, tenkja nytt og gjera det saman gjennom breie tverr-/fleirfaglege samarbeid mellom ulike aktørar som arbeider med motivasjon, opplæring og  rettleiing.

• å bidra til å byggja faglege nettverk på tvers av næringar/sektorar, for fagleg utvikling, nyskaping og innovasjon.

• å styrkja tilbodet av fleksible og desentraliserte utdanningstilbod lagt til Ryfylke, utvikla i dialog med brukarar, arbeidsliv og aktuelle utdanningsinstitusjonar.

• å bidra til at alle når sine mål i eit livslangt læringsperspektiv.

Studiet

Masterutdanninga i karriererettleiing (120 studiepoeng) ved Høgskulen i Innlandet er ei yrkesrelatert utdanning som passar om du vil styrkja det faglege grunnlaget for å arbeida profesjonelt med rettleiing. Inntakskrav er minimum ei bachelorgrad eller anna tilsvarande utdanning, i tillegg til minst eitt års relevant yrkespraksis innan rettleiings- og/eller relasjonsarbeid. Søknadsperioden er 01.02. til 15.04.2022. MOR-prosjektet samarbeider med Høgskolen i Innlandet, og du kan finna meir informasjon om studiet her: https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/karriereveiledning

Kven kan søkja og kva er vilkåra for å bli vurdert

• Du arbeider eller vil arbeida med karriererettleiing i offentleg eller privat sektor i Ryfylke.

• Du må søkja- og koma inn på Høgskulen i Innlandet, master i karriererettleiing.

• Du vil skriva ei masteroppgåve som er relevant for Ryfylke og som MOR-prosjektet kan nytta i arbeidet sitt.

• Arbeidsgjevaren din bør gje deg fri med løn til å følgja undervisinga og gjennomføra eksamenar.

• Stipendet blir berre utbetalt om du fullfører studiet.

• Har du alt starta på utdanninga, kan du òg søkja om stipendet.

Det er eit eige utval som vel ut dei som får stipendet.

Søknadsfrist:

Innan den 01.12. sender du oss ein skriftleg søknad der du gjer greie for bakgrunn og kva målet ditt er med å ta utdanninga. Du må gjera deg tankar om kva for problemstilling du tenkjer å skriva masteroppgåve om.

Alle nyheter