Viktig kompetansefokus framover

Sauda og Strand vidaregåande skular har hatt eit sterkt fokus på MOR-prosjektet(Motivasjon, opplæring og rettleiing) gjennom fleire år. At Ryfylke i haust bleimed i den nasjonale ordninga Kompetansepilotar viser ei ytterlegare satsing påMOR-prosjektet, fortel Øyvind Lundbakk i Ryfylke IKS.

-         Ryfylke IKS koordinerer nå MOR-prosjektet på vegne av dei vidaregåande skulane i Ryfylke og Rogaland fylkeskommune, og me er i godt gjenge med å finne løysingar for eit kompetanseløft i regionen.

Reidun Sandvik, som er prosjektleiar for Kompetansepilotprosjektet, fortel at prosjektet har følgjande fokus framover:

-         Å identifisere kompetansebehov hos folk og arbeidsliv

-         Leggje til rette for aktuelle etter-og vidareutdanningstilbod

-         Kople saman og utvikle samarbeid mellom næringsliv og offentleg sektor

Aktivitetar som per i dag er på arbeidsbordet er følgjande:

·       Planlegging av den årlege MOR-konferansen, som i år finn stad på Sand 9. og 10. september.

·       Kartlegging av utdanningsnivå, næringsstruktur mm i samarbeid med Telemarksforsking.

·       Etablering av arbeidsgruppe med sikte på å etablere eit nettverk for rettleiing og livslang læring i Ryfylke.

·       Moglegheitsstudie – Tau Autonomy Center (TAC).

·       Desentraliserte og fleksible høgskuletilbod innan Digital kommunikasjon og marknadsføring og Havbruk.

·       Fagskule: Modular innan prosessteknikk

Sandvik seier det er viktig at alle er med og bidrar og gir innspel til MOR-prosjektet, slik at me kan få ei god oversikt over behov hjå arbeidslivet for utdanningstilbod på same tid som me kan stø opp om draumar og ønsker kvar og ein har for utdanningsval.

-         Det er berre å kontakte oss,om du har spørsmål, vil bidra med noko eller treng rettleiing knytt til utdannings- og yrkesval, seier Sandvik.  

Alle nyheter