Undervisning kvinne ved tavle
Foto:

Utdanningstilbod

Spennande studietilbod i Ryfylke – innan eit aktuelt tema:

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi (60stp)

Fagskuleutdanninga “Digital sansestimulering og virtuellvelferdsteknologi” gir deg kompetanse innan sansestimulering retta mot barn, unge, vaksne og eldre som har behov for habilitering eller rehabilitering.

Fagskuleutdanninga ”Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi” fokuserer på sansestimulering som har vist seg å forbetra kommunikasjonsevne, søvn og appetitt, dempa uro og behov for smertelindring.

Sansestimulering bidreg også til betre samspel mellom pasient/brukar, pårørande og personell.

Innhald i utdanninga

Utdanninga inneheld mellom anna etikk, kommunikasjon og samhandling, sanseforståing og sansestimulering, habiliterings- og rehabiliteringsprosessar, pårørandearbeid, digital og virtuell kompetanse og velferdsteknologi. Sjå fullstendig oversikt over emner her: Faginnhald digital sansestimulering og velferdsteknologi

Kan kombinerast med jobb

  • Dette studiet har undervisning på kveldstid, som blir gjennomført over 2 år og kan kombinerast med jobb
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen “Fagskolegrad”

Organisering av opplæringa

  • Utdanninga kan gjennomførast som stadsbasert, nettbasert med samlingar eller nettbasert deltidsutdanning.
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng

Utdanninga passer for

  • Barne- og ungdomsarbeidar eller helsefagarbeidar
  • Hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar og aktivitørar

Eksamen

Utdanninga blir avslutta med ei skriftleg fordjupingsoppgåve med munnleg eksamen.

Opptakskrav

Ein kan søkja om opptak til utdanninga anten på bakgrunn av den formelle kompetansen sin eller på bakgrunn av realkompetansen sin.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskuleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning og ligg på nivå over vidaregåande opplæring. Fagskuleutdanning gir kompetanse som kan takast i bruk i arbeidslivet utan ytterlegare opplæringstiltak. For opptak til fagskuleutdanninga Digitalsansestimulering og virtuell velferdsteknologi, krevst det fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller helsefagarbeidar. Hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar og aktivitørarkan også søkja.

Av dokumentasjon krevst både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis frå vidaregåande opplæring.

Utdanninga er delt inn i emne. Det er mogleg for studenten å søkja om godskriving for eitt eller fleire emnar dersom dei kan dokumentera at dei har tilsvarandeNOKUT-godkjende emne frå tidlegare.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskuleutdanning er fullført og bestått vidaregåande opplæring. Søkjarar som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan takast opp på grunnlag av tilsvarande realkompetanse. Med realkompetanse siktar ein til all form for formell og ikkje-formell kompetanse som søkjar har opparbeidd seg gjennom skulegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse blir vurdert ut frå innlevert skriftleg dokumentasjon. Dokumentasjon kan vera karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattestar. Arbeidserfaring kan vera opparbeidd gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse blir gjord i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøva i Helsearbeiderfaget, Barne- ogungdomsarbeidarfaget, Omsorgsarbeiderfaget eller Aktivitørfaget. I tillegg måsøkjar leggja ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innan Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Barne- og ungdomsarbeidarfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. For å dokumentera likeverdig kompetanse må søkjar gjennomføra og bestå ein elektronisk fagtest som byggjer den Vg3-læreplanen som dannargrunnlag for søkjars arbeidserfaring

eller

  • dokumentert autorisasjon som helsefagarbeidar etter godkjenning frå NOKUT eller HK-dir. I tillegg må søkjar leggja ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

  • dokumentert utdanning/autorisasjon som sjukepleiar, vernepleiar, barnehagelærar, barnevernspedagog eller pedagog. I tillegg må søkjar leggja ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring siktar ein til arbeidsoppgåver innan oppvekstsektoren og/eller helse- og omsorgssektoren, både offentleg og privat. Døme kan vera barnehage, skule, SFO, heimeteneste, barneavdeling på sjukehus, omsorgsbustader, dagsentera, aktivitetssenter, barnevern, asylmottak, krisesentera, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling etc.

Gjennomført og bestått fagskuleutdanning kvalifiserer ikkje til fag- eller sveinebrev.

Fullført og bestått utdanning gir gradsnemninga «Fagskulegrad».

 

Informasjon

Undervisningsstad: Hjelmeland i Ryfylke

Oppstartsdato: 13.09.2023      

Klokkeslett: 17.00 – 21.00

Studentavgift: kr 1000

Søknad

Les meir og søk her: Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi

Søknadsfrist: 23.august 2023

Kven står bak dette utdanningstilbodet?

AOF Fagskolen har i samarbeid med Lister, Odda og Ryfylke IKS utvikla dette heilt ferske studietilbodet. Utviklingsarbeidet og gjennomføringa med dei første kulla av studentar er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

For spørsmål, kontakt oss:


Reidun Sandvik, reidun@ryfylkeiks.no / 95171044
Einar Schibevaag, einar@ryfylkeiks.no / 91308972