Undervisning kvinne ved tavle
Foto:

Utdanningstilbod

Studietilbod våren 2024

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi

Fagskuleutdanninga «Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi» fokuserer på korleis sansestimulering og digital teknologi kan bidra til å forbetra livskvaliteten til barn, unge, vaksne og eldre med behov for habilitering eller rehabilitering.

Sansestimulering har vist seg å auka kommunikasjonsevna, forbetra søvn og appetitten, dempa uro og behovet for smertelindring, og dessutan bidra til betre samspel mellom pasient/bruker, pårørande og personell. Etter avslutta utdanning vil du ha kompetansen til å implementera digitale sansestimulerings- og VR-teknologiar på arbeidsplassen og utvikla arbeidsmetodar som gjer dette til ein naturleg del av tenestetilbodet.

Praktisk informasjon

Studiepoeng: 60
Startdato: 15. februar 2024

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Undervisningsstad: Hjelmeland

Studentavgift: kr 1.000

Søk herDigital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi

Organisering

Undervisningsdagar: Utdanninga er samlingsbasert med samlingar torsdager og fredager ca. kvar 6. veke. Mellom samlingane blir det digital undervisning kvar tyrsdag på kveldstid
Klokkeslett på samlingar: kl. 09.00 - 15.00
Klokkeslett på digital undervisning: kl. 17.00 - 21.00
Søknadsfrist: F.o.m. 1. desember 2023 opnar me for nye søknader i suppleringsopptaket, føresett at me då har ledige studieplassar.

Suppleringsopptaket vil gå fram til oppstart på utdanninga eller til utdanninga er fullteikna. Utdanninga har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsida. Oppstart er med atterhald om at me får tilstrekkeleg talet på kvalifiserte søkjarar.

Utdanningen passar for

Utdanninga passar for barne- og ungdomsarbeidar eller helsefagarbeidar. Hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar og aktivitørar kan også søkja.

Opptakskrav

Du kan søkja om opptak til utdanninga anten på bakgrunn av den formelle kompetansen din eller på bakgrunn av realkompetansen din.

Les meir om opptakskrav her: Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi

Faginnhald

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget
1a. Innleiande tema
1b. Etikk
1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløysing
2. Samfunnsfaglege emner
2a. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og omsorgspolitikk
2b. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenking og lovverk
2a. Grunnlagstenking
2b. Lovgiving og retningslinjer

Emne 3: Digital sansestimulering og VR-teknologi
3a. Velferdsteknologi og digital sansestimulering
3b. Arbeidsprosessen
3c. Utøving av sansestimulering

Emne 4: Kommunikasjon, samarbeid og implementering
4a. Kommunikasjon og samarbeid
4b. Teknologi
4c. Implementering og gjennomføring

Emne 5: Prosjektarbeid

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføra eit obligatorisk prosjektarbeid, fortrinnsvis på eigen arbeidsplass, med eit tema som er knytt til minst 2 læringsutbytte for kvart av områda; «kunnskap», «ferdigheiter» og «generell kompetanse».Omfanget av prosjektarbeidet er 60 timar. Tema og problemformulering skal godkjennast av faglærar og vera praksisnær. Kvar student har ei rettleiing på prosjektarbeidet i løpet av emnet.

Emne 6: Fordjuping

Studentene skal gjennomføra eit obligatorisk fordjupingsarbeid. Emnet for fordjupingsarbeidet skal vera praksisretta, forankra i relevant teori, og dessutan konkret vera knytt til prosjektarbeidet og eitt eller fleire tema i utdanninga. Studenten skal gjennom fordjupingsarbeidet visa refleksjon og bruka både teori og erfaringer frå prosjektet.

Kven står bak utdanningstilbodet?

AOF Fagskolen har i samarbeid med Lister, Odda og Ryfylke IKS utvikla dette heilt ferske studietilbodet. Utviklingsarbeidet og gjennomføringa med dei første kulla av studentar er finansiert av Direktoratetfor høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kontaktinformasjon


Reidun Sandvik, reidun@ryfylkeiks.no / 95171044
Einar Schibevaag, einar@ryfylkeiks.no / 91308972