Foto:

Utdanningstilbod

Studietilbod i hausten 2024

Grønt entreprenørskap for landbruk og reiseliv

Hausten 2024 kjem det ei ny fagskuleutdanning for landbruk- og reiselivsnæringa. Utdanninga er 60 studiepoeng, men det er planlegging om utviding med fleire emne til 120 studiepoeng.

Fakta

Undervisning: I Ryfylke

Studieperiode: Samlingsbasert over 2 år

Organisert: Modulbasert i lågsesong (september-mars)

Søknadsfrist: 15.april 2024 (gjennom samordna opptak)

Modular

1.   Økonomi og leiing

2.   Marknadsføring og kommunikasjon

3.   Lokal foredling

4.   Omstilling og endring

5.   Jus i skjeringspunktet reiseliv

6.  Bedriftsutvikling og entreprenørskap  

Opptakskrav  

For å komme inn på studiet, treng du anten relevant fagbrev eller lang arbeidserfaring frå relevant fagområde (realkompetanse). Alle har rett på realkompetansevurdering.

Bakgrunn

Landbruk er ei viktig næring i Ryfylke og det er behov for eit utdanningstilbod både innan tradisjonelle landbruksemne og innan nye næringsvegar. Den siste tida har det vore ein aukande grad av produksjon av sider, vin og ost i Ryfylke – dette er næringar som ligg tett opp mot reiselivet. Det er derfor behov for meir kompetanse, både i forvaltinga og i produksjonen. Innhaldet i utdanninga er basert på innspel frå landbruks- og reiselivsnæringa.

Samarbeidspartnarar

Utdanninga blir utvikla gjennom partnarskap med næringa der fagorganisasjonar og enkeltaktørar i næringa er med å kjem med innspel til innhald og innretting på emneval. 

·     Norsk Landbruksrådgjeving Rogaland

·     Vinterlandbruksskulen i Ryfylke

·     Høgskulen på Vestlandet (HVL)

·     Norsk senter for fjellandbruk  

Kven står bak utdanninga?

Fagskolen i Rogaland  og Ryfylke IKS står bak utdanninga.

Kontaktinformasjon


Reidun Sandvik, reidun@ryfylkeiks.no / 95171044


Einar Schibevaag, einar@ryfylkeiks.no / 91308972