Foredragshaldar under MOR-konferansen 2019
Frå MOR-konferansen 2019.

MOR- konferansen

Kulturhuset i Suldal, 9.-10. september 2021

KOMPETANSEUTVIKLING og VERDISKAPING

- me må gjera det saman

Velkommen til Tau og årets MOR-konferanse!
Målgrupper: Alle som er opptekne av kompetanseutvikling og at læring gjeld heile livet.

Program og påmeldingsskjema blir lagt ut når det er klart.
Konferanseleiar: Wictor Juul, rådmann i Hjelmeland kommune.

Arrangør: Rogaland fylkeskommune og dei vidaregåande skulane i Sauda og Strand i samarbeid med UIS, NAV Rogaland, Ryfylke IKS og Utdanningsforbundet.

Viktig samskapingsarena for «Livslang læring»

Det er brei politisk støtte i Noreg for å satse på «Livslang læring». Gjennom stortingsmelding 14 2019/2020 Kompetansereforma blir det slått fast at utdanningane må vera relevante for arbeidslivet, og det offentlege må saman med arbeidslivet forma dei behova som er lokalt. Det skjer gjennom å skapa framtida saman, å samskapa.

Statsminister Erna Solberg og regjeringa har som mål at: 

”En voksen bør ha mulighet til å søke nye ferdigheter og oppgradere sin utdanning gjennom hele sin karriere".

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019

Frå MOR-konferansen 2019

Verdiskaping og verdikapring på MOR-konferansen

Ryfylke er storeksportør av naturressursar og står overfor kompetansepolitiske utfordringar i tida som ligg føre. Regionen har vore ein sterk verdiskapar, men andre regionar har i for stort mon kapra desse verdiane. Derfor må det til eit sterkare fokus på kompetansepolitikk med ei tilnærming som er annleis enn tilfelle er i bynære strok.

Målet er å verdiskapa, men òg innolvera og realisera meir (verdikapra) av dei store ressursane regionen sit på. Ryfylke-regionen har høg uformell kompetanse, men er svakare på formell kompetanse.

 • Omlag 20 % av dei som bur i Ryfylke har utdanning utover vidaregåande skule (i Oslo-området vel 50%)
 • Opp mot 30 prosent i Ryfylke har berre fullført grunnskule
 • Det er stor vilje til etter- og vidareutdanning i Ryfylke, men 9 av 10 føreset at dei kan bu heime  
 • Regionen utgjer heile 4369 km2 - Rogaland er totalt 9378 km2
 • Folketalet har stått mest stille sidan 1965 og er i dag omlag 25 000, i Rogaland er folketalet økt til 460 000 i same periode.
Frå MOR-konferansen 2021

Seks møteplassar:

 • Ittepå i mårå, Sauda kino/Eramet 09. september 2015
 • Ryfylke i omstilling, Strand vgs, 09. mars 2017
 • Lære heile livet, Strand vgs, 28. september 2018
 • Læra heile livet er sjølve livet, Folkets Hus i Sauda,  torsdag 29. august 2019
 • Kompetanse- og næringsutvikling – to sider av same sak, Kulturhuset i Suldal (på Sand) 9.-10. september 2021
 • Kompetanseutvikling og verdiskaping - me må gjera det saman, Strand vgs, 22.-23. september 2022