Foredragshaldar under MOR-konferansen 2019
Frå MOR-konferansen 2019.

MOR- konferansen
(UTSATT)

Stad: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Rogaland fylkeskommune og samarbeidsprosjektet MOR ved skulane i Sauda og Strand må diverre utsetje konferansen. 
Grunnen er den usikre situasjonen rundt Covid-19.
Konferansen var den femte i rekka. Solveig Ege Tengesdal, som leiar opplæringsutvalet i fylket og MOR-rådet, seier på vegne av arrangørane seg lei for avlysinga men lovar at prosjektet vil avvikle konferansen i ein revidert form i 2021.

KOMPETANSEUTVIKLING og NÆRINGSUTVIKLING

- to sider av same sak

Velkommen til Stavanger og årets MOR-konferanse! Målgrupper: Alle som er opptekne av kompetanseutvikling og at læring gjeld heile livet. Fullstendig program og påmeldingsskjema ligg nedst på denne sida.

Konferanseleiar: Wictor Juul, rådmann i Hjelmeland kommune.

Arrangør: Rogaland fylkeskommune og dei vidaregåande skulane i Sauda og Strand i samarbeid med UIS, NAV Rogaland, Ryfylke IKS og Utdanningsforbundet.

Frå Mor-konferansen i 2018.

Viktig samskapingsarena for «Livslang læring»

Det er brei politisk støtte i Noreg for å satse på «Livslang læring». Gjennom stortingsmelding 14 2019/2020 Kompetansereforma blir det slått fast at utdanningane må vera relevante for arbeidslivet, og det offentlege må saman med arbeidslivet forma dei behova som er lokalt. Det skjer gjennom å skapa framtida saman, å samskapa.

Statsminister Erna Solberg og regjeringa har som mål at: 

”En voksen bør ha mulighet til å søke nye ferdigheter og oppgradere sin utdanning gjennom hele sin karriere".

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019

Frå MOR-konferansen 2019

Verdiskaping og verdikapring på MOR-konferansen

Ryfylke er storeksportør av naturressursar og står overfor kompetansepolitiske utfordringar i tida som ligg føre. Regionen har vore ein sterk verdiskapar, men andre regionar har i for stort mon kapra desse verdiane. Derfor må det til eit sterkare fokus på kompetansepolitikk med ei tilnærming som er annleis enn tilfelle er i bynære strok.

Målet er å verdiskapa, men òg innolvera og realisera meir (verdikapra) av dei store ressursane regionen sit på. Ryfylke-regionen har høg uformell kompetanse, men er svakare på formell kompetanse.

 • Omlag 20 % av dei som bur i Ryfylke har utdanning utover vidaregåande skule (i Oslo-området vel 50%)
 • Opp mot 30 prosent i Ryfylke har berre fullført grunnskule
 • Det er stor vilje til etter- og vidareutdanning i Ryfylke, men 9 av 10 føreset at dei kan bu heime  
 • Regionen utgjer heile 4369 km2 - Rogaland er totalt 9378 km2
 • Folketalet har stått mest stille sidan 1965 og er i dag omlag 25 000, i Rogaland er folketalet økt til 460 000 i same periode

Fem møteplassar så langt:

 • Ittepå i mårå, Sauda kino/Eramet 09.09 2015
 • Ryfylke i omstilling, Strand vgs 09.03 2017
 • Lære heile livet, Strand vgs, 28.09.2018,
 • «Læra heile livet er sjølve livet»  Folkets Hus i Sauda,  torsdag 29. august
 • Neste er på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger torsdag, 10.09.2020: «Kompetanse- og næringsutvikling – to sider av same sak». Program og påmelding finn du under her.

Program MOR-konferansen 10.09.2020

09.00 Velkommen til Ryfylke

Asbjørn Birkeland, rådsleiar i Ryfylkerådet og Solveig Ege Tengesdal, leiar i opplæringsutvalet i Rogaland

09.15  1. økt: Ei ny tid for Rogaland og Ryfylke – eller meir av det same?

Intro: Ein god idé som er skapt lokalt

09.15 Permanent ny nedtur i oljesektoren?

- Koss blir «våren» for Rogaland og Ryfylke i det grøne skiftet?

Ny retning for innovasjons- og næringspolitikk i Ryfylke.
Per Ivar Selvaag,  Head of Designi Equinor.

Ei ny tid «utan olje» - kor går me i ei ny, grøn tid?
Wenche Skorge, kommunikasjonsrådgjevar, styremedlem i Naturvernforbundet

Wenche Skorge

Pause: Kaffe/te med frukt

10.30  Distriktssatsing  - nedanifrå og opp eller gode voner frå hovudstaden?

Ei suksesshistorie eller.... -  eit blikk på soga til distriktspolitikken.
Håvard Teigen, professor i regional økonomi og politikk ved Høgskolen i Innlandet.

Håvard Teigen

Kva har kompetanseutvikling å seia for befolkningsendringane i distrikta våre?
Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitskap ved UITog folkevald.

Ny retning for innovasjon- og næringspolitikk i Rogaland med fokus på Ryfylke.
Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Mette Fossan

Debatt: Det grøne skiftet og covid-19. Ei ny tid for Rogaland og Ryfylke eller blir det meir av det same?

 • Arne Bergsvåg, fylkesvaraordførar  i Rogaland
 • Andreas Kvame, CEO Greig Seafood
 • Roy Steffensen, stortingsrepresentant for FrP og leiar av utdannings- og forskingskomiteen
 • Øyvind Lundbakk, dagleg leiar i Ryfylke IKS

Debattleiar: Truls Nordahl, NAV Rogaland

Arne Bergsvaag

12.15 Lunsj

13.00 2. økt: Nye tider krev nye løysingar – kva er menneska sine behov?

Intro: video

Når gutar snublar – forstår me det?
Ole Rikard Haavet, lege og professor ved UIO.

Når skulen ikkje lenger er relevant.
Erik Jåtten, rektor ved Revheim skole.

Erik Jåtten

13.50 Karriererettleiing sett frå grasrota og brukaren sin ståstad

Behovet for å læra heile livet. Påverkar endringar i samfunnet, m.a. covid-19, arbeidsmåtane våre?

Tove Ann Hustveit og Reidun Sandvik Hetland, karrierearbeidarar ved Sauda og Strand vgs.

Tove Ann Hustveit

Karriererettleiing og livsmeistring – to sider av same sak.
Gjørund Walseth, karriærekaren ved Firda vidaregåande skule.

Pause: Kaffe/te med frukt

15.00 Kan og bør Ryfylke stilla krav til utdanningsaktørane?

 • Daniel Reiner, nestleiar i opplæringsutvalet i Rogaland
 • Johannes Sørbø, medlem av kompetansebehovutvalet og arbeider i NAV
 • Asbjørn Birkeland, Rådsleiar i Ryfylke IKS
 • Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UIS
 • Liv Reidun Grimstvedt, prorektor Høgskulen på Vestland

Debattleiar: Erik Hagaseth Haug, seksjonsleiar ved Institutt for sosialvitskap og rettleiing ved Høgskolen i Innlandet.

15.45  Vegen vidare - sluttkommentar

Truls Nordahl, NAV Rogaland

16.00 Avslutning