Undervisning kvinne ved tavle
Foto:

Utdanningstilbod

Spennande studietilbod i Ryfylke – innan eit aktuelt tema:

Bachelor i havbruk – Den blå åker

Jobbar du i havbruksnæringa og ønskjer fagleg påfyll? Vil du lære meir om havbruksforvaltning? Då kan bachelor i havbruk vera noko for deg.

Hausten 2023 kan du ta følgande delemne i bachelor i Havbruk – Den blå åker: 

 1. Havbruksøkonomi (15 stp) 
 2. Miljøvitenskap i havbruksnæringa (15 stp) 

Informasjon

Oppstart: Hausten 2023

Samlingsstad: Smaken av Ryfylke, Hjelmeland

Søknadsfrist: 1. juni

Organisering 

 • Deltidsstudie
 • Nett- og samlingsbasert
 • Utdanninga er praktisk lagt til rette 
 • Undervisninga er gratis, du treng berre å kjøpa læremateriell sjølv

Kven står bak utdanninga?

Studiet er praktisk retta og utvikla i dialog mellom næringa sjølv, Ryfylke IKS og Høgskulen på Vestlandet. Fleire aktørar frå næringa er med i eit partnarskap for å sikre relevans og praktisk retting:

Samlingsdatoar 2023

Havbrukøkonomi (15stp)

1.- 2. september
28.–30. september
2.– 4. november
1.- 2. desember 

Miljøvitenskap i havbruksnæringa (15 stp) 

18.-19. august
14.-16. september
19.-21. oktober
16.-17. november

Emne

Utdanninga er under utvikling og du kan velja mellom 14 emne á 15stp. For å oppnå ein bachelorgrad må du ta 12 emne. Førebels er fem emne klare: 

 1. Havbruksøkonomi (15stp)
 2. Miljøvitenskap i havbruksnæringa (15stp)
 3. Kvalitetsleiing og HMS (15stp)
 4. Havbruksdrift og leiing (15stp)
 5. Havbruksforvaltning i eit grønt skifte (15stp)

Søk studieplass


Her finn du meir informasjon og søknadsportal til bachelor i havbruk – Den blå åker

NB! Utdanninga er under utvikling og emneplanar vil kome på plass etter kvart.

Kven passar studiet for?

 • Tilsette i havbruksnæringa
 • Studentar som vil bygge vidare på emner med sikte på ein bachelorgrad
 • Andre som vil ha meir kunnskap om havbruksnæringa

Kva lærer du?

 • Få eit betre grunnlag for å forstå økonomistyringa si rolle i drift av ein organisasjon/eit anlegg innan sjømat næringa.
 • Fokus på leiingsarbeidet i lys av helse, miljø og sikring med sikte på førebygging. Med utgangspunkt i regelverk og etiske aspekt sikre og utvikle berekraftig produksjon av sjømat. 
 • Grunnleggjande kunnskap om leiing, organisering og personalpolitikk i rolla som mellomleiar eller leiar i sjømatnæringa. Å forstå leiing av en organisasjon i ein vidare kontekst, samspel med andre organisasjonar og bedrifter blir sentralt
 • Forståing av samspelet mellom matproduksjon, helse i sjømat næringa og målet for ei berekraftig havbruksnæring. Korleis sikre betre ressursutnytting og mindre sjukdom og rømming i havbruksnæringa i møte med det grøne skiftet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptakskravet til studiet er at du har fullført og bestått 3-årig vidaregåande opplæring. Det gir generell studiekompetanse. Du kan og ha fullført og bestått yrkesfagleg opplæring med såkalla påbygg som inneheld studiekompetansefaga.

Realfagkompetanse 

Har du ikkje studiekompetanse kan du få vurdert erfaringa du har frå lønna og ulønt arbeid. Slik yrkespraksis kan vege opp for kravet om generell studiekompetanse og må dokumenterast av arbeidsgjevar.

Du må ha minst fem år med skule og/eller yrkespraksis til saman, og av dette må minimum tre av åra vere relevant for den retninga du søker.

Realkompetanse er eit unntak frå kravet om generell studiekompetanse (GSK) for søkarar som fyller minst 25 år i søknadsåret.

For å kunne vurdera realkompetanse, treng Høgskulen dokumentasjon på alt du har av vidaregåande skule (absolutt minimum her er eitt år fullført), folkehøgskule, fagskular, relevante kurs m.m., attestar frå arbeidspraksis og motivasjonsbrev, der du skriv kvifor du meiner å kunne gjennomføre studiet. CV er ikkje tilfredsstillande.

Bakgrunnen til utdanninga

I oktober 2021 starta Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med MOR-prosjektet i Ryfylke opp eit fleksibelt og desentralisert høgskuletilbod på 60 studiepoeng med desse delemna: 

 • Havbruksøkonomi (15 stp)
 • Organisering og leiing i havbruksnæringa (15 stp)
 • Bærekraftig havbruk for framtida (15 stp) 
 • Kvalitetsleiing og HMS i havbruksnæringa (15 stp)

No er studiet utvikla vidare til ei bachelorutdanning, med støtte frå UllaFørre-fondet og Ryfylkefondet. Studentar som har fullført emna kan innlemme dette i bachelor i Havbruk.  

Studielån/støtte 

Me oppmodar alle som vil ta studiet om å søkje eigen arbeidsgjevar om økonomisk støtte og/eller fri med løn. Det vanlege er at du har rett på fri med løn til eksamens- og lesedagar. Hugs å avtale med arbeidsgivar før studiet startar.

Du kan normalt søkje om lån og stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning. Søknadsfrist er 15.november for haustsemesteret og 15.mars for vårsemesteret. Søknadane blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

‍‍

For spørsmål, kontakt oss:


Reidun Sandvik, reidun@ryfylkeiks.no / 95171044


Einar Schibevaag, einar@ryfylkeiks.no / 91308972